Go to Top

Czerwiec 2015

Kurtyny dymowe

Systemy wentylacyjne do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS – Smoke and Heat Enhaust Ventilation Systems) mają za zadanie wytworzenie warstwy powietrza wolnej od dymu, w pewnej przestrzeni powyżej podłogi. Zapewnia to bezpieczną ewakuację i ratowanie ludzi przebywających w strefie zagrożenia. Dodatkowo ułatwia ochronę mienia – budynku wraz z wyposażeniem – i pozwala na zwalczanie pożaru we wczesnym stadium rozwoju. Zgodnie z normą PN-EN 12101-1:2007 za kurtynę dymową uznaje się każdy …Read More