Go to Top

Maj 2016

Wyjście ewakuacyjne z budynku, a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia

Wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych z budynku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).  Wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych Każdy obiekt budowlany i urządzenia z nim związane powinien być …Read More