Go to Top

Wpisy na blogu

WYROBY BUDOWLANE Deklaracja właściwości użytkowych czy Krajowa deklaracja zgodności?

Przepisy europejskie przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku wyrobów budowlanych, w zależności od daty wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, producenci zobowiązani są do spełnienia różnych grup wymagań: do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązującym dokumentem była Dyrektywa 89/106/EWG (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych) od dnia 1 lipca 2013 roku każdy sprzedawany wyrób budowlany musi spełniać postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. …Read More

Jak często należy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru?

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemów bezpieczeństwa pożarowego: systemów sygnalizacji pożaru systemów oddymiania systemów detekcji gazów (Co, metan. LPG …) Zakres oraz częstotliwość prowadzenia przeglądów na danym obiekcie: mogą być określane w: – wytycznych przedstawionych przez projektanta w części opisowej projektu – dokumentacji techniczno-ruchowej producenta danego wyrobu, urządzenia … i są jasno określone: – …Read More

Przeglądy systemów bezpieczeństwa pożarowego – jak często?

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemów bezpieczeństwa pożarowego: – systemów sygnalizacji pożaru – systemów oddymiania – systemów detekcji gazów (Co, metan. LPG …) Zakres oraz częstotliwość prowadzenia przeglądów na danym obiekcie: mogą być określane w: – wytycznych przedstawionych przez projektanta w części opisowej projektu – dokumentacji techniczno-ruchowej producenta danego wyrobu, urządzenia … i są …Read More

Innowacje to drzwi do bezpieczeństwa

Historia przepisów przeciwpożarowych i związanych z nimi zabezpieczeń sięga w naszym kraju XV w. Na przestrzeni lat regulacje ulegały wielu zmianom i w ostatecznej formie niewiele mają wspólnego z ich prekursorskimi odpowiednikami. To, co wydaje się najważniejszą nauką płynącą z doświadczeń, to znaczenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, zwiększających nasze bezpieczeństwo. Stosowane dziś zabezpieczenia coraz skuteczniej uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożarów, a dzięki oddzieleniom przeciwpożarowym, ogień zostaje za drzwiami.  To, czego brakowało XV-wiecznym …Read More

Drzwi automatyczne a wyjścia ewakuacyjne – wymagania dla bezpieczeństwa pożarowego

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić centra handlowe, banki, hotele, terminale lotnicze czy budynki biurowe i obiekty służby zdrowia bez drzwi automatycznych, usprawniających komunikację i nie stanowiących bariery dla niepełnosprawnych. Tradycyjne drzwi mające klamkę i otwierane przez wchodzącego, są stosowane już tylko w małych lokalach.  Wszędzie tam, gdzie w ciągu minuty może wchodzić lub wychodzić nawet kilkadziesiąt osób, nowoczesna architektura wymusza stosowanie systemów drzwi automatycznych. Ważne jest przy tym, aby spełniały one …Read More

Wentylacja pożarowa wielkokubaturowych obiektów użytkowych

Możliwość wystąpienia pożaru w galerii handlowej, w sobotnie popołudnie spędza sen z powiek wielu właścicielom takich obiektów. Jest jednak możliwość optymalnego zabezpieczenia się przed skutkami takiego zdarzenia. Pod pojęciem wielkokubaturowych obiektów użytkowych rozumieć należy budynki niskie lub średniowysokie, zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi, o jednej kondygnacji (ew. z antresolami) lub kilku kondygnacjach przyległych do rozległego atrium. Przykładem takich obiektów są centra handlowe, sale wystawowe lub widowiskowe, dworce kolejowe i lotnicze …Read More

Rozwiązania oddymiania atrium hotelowego, sklepowego….

Atria i pasaże stanowią atrakcyjny wizualnie, praktyczny i modny element architektury wewnętrznej wielu obiektów użytkowych. Najczęściej tego typu przeszklone przestrzenie stanowią reprezentacyjne wejście do wysokiej klasy hoteli, biur oraz stanowią główną arterię komunikacyjną nowoczesnych galerii handlowych. Z takiej właśnie lokalizacji i przeznaczenia wynikają jednak dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  Dlaczego trzeba oddymiać atria? Decydują o tym przepisy techniczno-budowlane i o ochronie przeciwpożarowej. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko w …Read More

Projektowanie i wykonanie klap dymowych w obiektach wielkokubaturowych

Systemy oddymiania grawitacyjnego są jedną z bardziej popularnych metod ochrony dróg ewakuacji oraz wspomagania akcji gaśniczej w obiektach jedno- i wielokondygnacyjnych o dużej kubaturze. Żeby taki system był w stanie spełnić założenia projektowe tj. skutecznie realizować pionową separację powietrza i dymu oraz usuwać z obiektu całą objętość powstających podczas pożaru produktów spalania, konieczne jest poprawne zaplanowanie i wykonanie wszystkich elementów systemu wentylacji pożarowej oraz skoordynowanie ich pracy. Oprócz stanowiących temat …Read More

Szyby zespolone w elementach o określonej odporności ogniowej

Praca niniejsza stanowi kontynuację artykułu „Szyby w elementach o określonej odporności ogniowej” [1], w której omówione zostały pojedyncze szyby warstwowe i komorowe, stosowane w elementach o określonej odporności ogniowej. Obecna praca dotyczy szyb opisanych w tamtej publikacji, zespalanych z innymi szybami. Wprowadzenie Szyba zespolona to: zespół składający się co najmniej z dwóch tafli szkła, oddzielonych jedną lub kilkoma ramkami dystansowymi, hermetycznie uszczelniony wzdłuż obrzeża, mechanicznie stabilny i trwały, zgodnie z definicją podaną w p. 3.1 w normie …Read More

Odporność ogniowa i dymoszczelność okien i drzwi

W obowiązujących w Polsce przepisach budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami), odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec zamknięć otworów znajdujących się w oddzieleniu przeciwpożarowym (drzwi i okna) określane są poprzez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI i E.  Wymagania ogólne Klasy te wyznacza się w zależności od: funkcji, jaką zamknięcia pełnią …Read More