Go to Top

Montaż drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. W położeniu zamkniętym powinny zapewniać uzyskanie deklarowanej skuteczności działania w zakresie odporności ogniowej. Duży, a często wręcz decydujący wpływ na tą skuteczność ma sposób montażu drzwi przeciwpożarowych. 

Ogólna charakterystyka drzwi przeciwpożarowych

Drzwiami przeciwpożarowymi określamy zespół drzwiowy składający się z ościeżnicy i skrzydła/skrzydeł, przewidziany do zapewnienia odporności ogniowej, w przypadku stosowania do zamknięcia stałych otworów w elementach oddzielających o określonej odporności ogniowej.

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźny wzrost wymagań dotyczących standardów wyposażenia budynków w różnego rodzaje zamknięć przeciwpożarowych. Łączy się to z prawidłowym montażem tych zamknięć, występujących głównie w postaci drzwi, zapewniających szybką i bezpieczną drogę ewakuacji. Drzwi przeciwpożarowe oprócz swoich funkcji czysto użytkowych powinny w sposób harmonijny komponować się z architekturą obiektu. Jednym z takich aspektów jest wprowadzenie przeszkleń w skrzydłach, które także zapewniają lepszą orientację w sytuacjach awaryjnych.

Dość często stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym drzwi przeciwpożarowych są drzwi stalowe ze skrzydłem wykonanym z ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,8÷1,5 mm, wzmocnione wewnątrz stosownymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła stanowi zazwyczaj wełna mineralna, a usytuowany w nim zamek jest obudowany obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi typu GKB. Skrzydło może być przeszklone szybą ognioodporną w kształcie prostokąta lub koła o wymiarach nie większych, niż wynika to z dokumentu odniesienia, np. Krajowej Oceny Technicznej lub Aprobaty Technicznej.

W drzwiach przeciwpożarowych stosowane są głównie ościeżnice kątowe lub obejmujące, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, najczęściej o grubości od 1,5 mm do 2 mm.

Istotnym elementem prezentowanych drzwi jest odpowiednie uszczelnienie w postaci uszczelek pęczniejących, zamocowanych we wrębie skrzydła oraz uszczelek dociskowych chloroprenowych lub z EPDM, usytuowanych we wrębach ościeżnicy.

Zainstalowane w drzwiach przeciwpożarowych okucia (zawiasy, zamki, klamki z tarczami, samozamykacze) powinny być zaklasyfikowane jako ognioodporne (w czwartej pozycji kodu klasyfikacyjnego znajduje się cyfra „1”), przeznaczone do konkretnego typu drzwi (po stosownych badaniach ogniowych w określonej konfiguracji) oraz dostosowane do masy skrzydła i obciążeń eksploatacyjnych.

Przykładowe, dwuskrzydłowe stalowe drzwi przeciwpożarowe z przeszkleniem firmy Hörmann przedstawiono na fot. 1.

Przepisy i wymagania

Podstawowym dokumentem prawnym określającym obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące zagadnień budownictwa, w tym także związanych z bezpieczeństwem pożarowym, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Określono w nim m.in. wymagania w zakresie odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zainstalowanych w nich drzwi. Ponadto podano, iż drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w urządzenie zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.

Innym dokumentem z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Rozporządzenie nie zawiera jednak żadnych, bezpośrednio odnoszących się do drzwi przeciwpożarowych wymagań.

Dodać jeszcze należy, iż w obu rozporządzeniach nie odniesiono się do problematyki montażu budowlanych wyrobów otworowych, w tym także drzwi przeciwpożarowych.

Wymagania odnoszące się bezpośrednio do drzwi przeciwpożarowych są w dość szczegółowy sposób przedstawione w europejskich dokumentach normalizacyjnych.

Norma PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności określa, niezależnie od materiału, wymagania eksploatacyjne związane z bezpieczeństwem, mające zastosowanie do wszystkich wyrobów przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych, przeznaczonych do stosowania w przegrodach ogniowych i/lub dymoszczelnych i/lub na drogach ewakuacyjnych. Do tych wyrobów zaliczono także drzwi rozwierane lub przesuwne, przeznaczone do zainstalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu. Drzwi takie mogą być uruchamiane ręcznie lub napędem oraz otwierać się i samoczynnie zamykać w normalnym trybie działania albo normalnie utrzymywać się w położeniu otwarcia, ale samoczynnie zamykać w przypadku pożaru lub dymu. Powyższa norma jest dostępna jako zharmonizowana od dnia 1.11.2016 r., natomiast końcową datę okresu przejściowego określono na 1.11.2019 r.

inż. Zbigniew Czajka

Dariusz Potrzebski
Hörmann-Polska

Źródło: http://swiat-szkla.pl