Go to Top

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALFA-SYSTEM Janusz Kornaj z siedzibą we ul. Witosa 7 55-120 Oborniki Śląskie, tel.  71310733, strona: www.alfa-system.info, NIP PL917-111-99-59, REGON 930984500.

1. Informujemy, że ALFA-SYSTEM Janusz Kornaj. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Mogą również być przetwarzane w realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

3. Postawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO –   niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy administracji oraz działu handlowego, księgowości, serwisu i działu technicznego oraz firmy świadczące usługi outsourcingu informatycznego, windykacyjnego, księgowego i podwykonawcy usług przewozu towarów oraz montażu zakupionych produktów i usług. Z firmami, którym będą przekazane Pani/Pana dane osobowe podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) –  Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.

7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  •  listownie na adres: ALFA-SYSTEM Janusz Kornaj z siedzibą we ul. Witosa 7 55-120 Oborniki Śląskie z dopiskiem „Dane osobowe”
  •  przez e-mail: *protected email*

10. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę produktów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych.