Go to Top

Odporność ogniowa i dymoszczelność okien i drzwi

W obowiązujących w Polsce przepisach budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami), odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, wymagania w zakresie odporności ogniowej wobec zamknięć otworów znajdujących się w oddzieleniu przeciwpożarowym (drzwi i okna) określane są poprzez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej EI i E. 

Wymagania ogólne Klasy te wyznacza się w zależności od:

  • funkcji, jaką zamknięcia pełnią w budynku: oddzielanie wyznaczonych stref pożarowych, oddzielanie mieszkań lub pomieszczeń od poziomej drogi komunikacyjnej, pomieszczeń od drogi komunikacyjnej ogólnej, klatki schodowej od strychu lub poddasza itp.
  • rodzaju pomieszczenia, w którym są wbudowane: piwnica, kotłownia, komora zsypu, garaż itp.

Klasy odporności pożarowej budynku (oznaczone literami A, B, C, D i E w kolejności od najwyższej do najniższej) uzależnione są od przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku (ZL I ÷ V – kategorie zagrożenia ludzi), wysokości budynku lub liczby kondygnacji oraz obciążenia ogniowego.

Zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi [1] drzwi i bramy przeciwpożarowe dla budynku o danej klasie odporności pożarowej powinny posiadać klasę odporności ogniowej zgodną z poniższą tabelą:

Występująca w przepisach budowlanych klasa EI odporności ogniowej drzwi oznacza klasę odporności ogniowej drzwi EI1 lub EI2 ustaloną zgodnie z normą PN-EN 13501-2.

Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) drzwi i okna przeciwpożarowe, projektowane do zainstalowania w otworach znajdujących się w pionowych elementach oddzielających budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: zapobiegnięcie rozwinięciu się pożaru, ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku do innych pomieszczeń i stref, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na obiekty sąsiednie, umożliwienie ewakuacji użytkowników poprzez ograniczenie poziomu promieniowania cieplnego, zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie działania ekipom ratowniczym.

mgr inż. Daniel Izydorczyk
ITB

Źródło: http://swiat-szkla.pl