Go to Top

Rozwiązania oddymiania atrium hotelowego, sklepowego….

Atria i pasaże stanowią atrakcyjny wizualnie, praktyczny i modny element architektury wewnętrznej wielu obiektów użytkowych. Najczęściej tego typu przeszklone przestrzenie stanowią reprezentacyjne wejście do wysokiej klasy hoteli, biur oraz stanowią główną arterię komunikacyjną nowoczesnych galerii handlowych. Z takiej właśnie lokalizacji i przeznaczenia wynikają jednak dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

Dlaczego trzeba oddymiać atria?

Decydują o tym przepisy techniczno-budowlane i o ochronie przeciwpożarowej. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko w przypadku budynków nowych, ale również przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących. W szczególnych przypadkach ich zastosowanie może być również wymagane w razie stwierdzenia (np. podczas okresowej kontroli) zagrożenia życia ludzi. Przykładowo, zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Straży Pożarnej, podstawą do uznania budynku za zagrażający ludziom może być brak zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacji. Wymagane przepisami zabezpieczenia rozwiązania techniczne, muszą charakteryzować się wysoką efektywnością działania. Jest to szczególnie istotne w świetle obowiązującej od 2015 r. zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Zgodnie z jej zapisami, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu komendant wojewódzki PSP może unieważnić uzgodnienie projektu, który będzie zawierał rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony ppoż., mające istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić jedynie minimalne wymogi formalne (zastosować w budynku system bezpieczeństwa), ale projektowane rozwiązanie musi gwarantować spełnienie sprecyzowanych w przepisach wymagań podstawowych oraz funkcjonalnych.

Wymagania podstawowe i funkcjonalne dla oddymiana atriów obiektów użytkowych

Wymagania podstawowe dla systemu oddymiania wraz z innymi środkami ochrony ppoż. określone zostały w §6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej [3] oraz §207. znowelizowanych (data ogłoszenia 08.12.2017 r.) Warunków Technicznych [1]. W razie wystąpienia pożaru zapewnione powinno być m.in.: zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas (wynikający z klasy odporności pożarowej obiektu); ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku; możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób oraz uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Ważną rolę w spełnieniu powyższych wymagań pełnią systemy wentylacji oddymiającej, ale pod warunkiem, że działanie zaimplementowanego w budynku systemu będzie efektywne. Kryterium efektywności instalacji oddymiania atriów w obiektach użytkowych określają wymagania funkcjonale jednoznacznie sprecyzowane w §270.1. Warunków Technicznych [1]: Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

  • usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację;
  • mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego, uzupełniającego braki tego powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem.


Symulacja ewakuacji pomieszczeń przyległych do atrium (program Pathfinder)

Jaki system oddymiania atrium?

Każdy budynek, w którego przestrzeni zaplanowane jest atrium, wymaga opracowania indywidualnych rozwiązań technicznych systemu oddymiania. Wynika to z indywidualnego ukształtowania architektury wewnętrznej oraz różnych sposobów wykorzystania i zagospodarowania tej przestrzeni. Oprócz skuteczności inwestor ma prawo wymagać od projektanta, żeby zaproponowane przez niego rozwiązanie było również optymalne pod względem kosztów inwestycyjnych. Każdorazowo konieczne jest więc poszukiwanie najkorzystniejszej od strony technicznej i ekonomicznej drogi projektowej.

W celu zilustrowania metody opracowania efektywnego rozwiązania inżynierskiego posłużę się przykładem systemu opracowanego na potrzeby oddymiania Auli Głównej PW. Instalacja wykonana została dla wewnętrznego dziedzińca Gmachu Głównego PW, przykrytego ozdobnym plafonem (ok 25 m nad poziomem posadzki). Nad plafonem znajduje się szklany świetlik o piramidalnym kształcie. Do przestrzeni atrium na czterech kondygnacjach przylegają krużganki, które stanowią połączenie pomieszczeń przyległych (sal wykładowych, pokojów administracyjnych, pomieszczeń magazynowych, laboratoryjnych itd.) z pionowymi drogami ewakuacji (głównymi otwartymi na aulę schodami oraz trzema wewnętrznymi klatkami schodowymi). Wybór rozwiązania technicznego oraz wielkości elementów wykonawczych instalacji oddymiania w tego typu złożonych obiektach odbywać się powinien w kilku etapach.


Lokalizacja zasobnika dymu w przestrzeni Auli PW


Stopień zadymienia Auli PW podczas próby z ciepłym dymem, odpowiednio po 3, 4 i 5 minutach od rozpoczęcia emisji dymu

Grzegorz Kubicki
Politechnika Warszawska

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia Autora na XXXI Konferencji Technicznej „Świata Szkła” Przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie, 7-8.12.2017 r.

Źródło: http://swiat-szkla.pl