Go to Top

WYROBY BUDOWLANE Deklaracja właściwości użytkowych czy Krajowa deklaracja zgodności?

Przepisy europejskie przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku wyrobów budowlanych, w zależności od daty wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, producenci zobowiązani są do spełnienia różnych grup wymagań:

 • do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązującym dokumentem była Dyrektywa 89/106/EWG (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych)
 • od dnia 1 lipca 2013 roku każdy sprzedawany wyrób budowlany musi spełniać postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011.

Na podstawie powyższych dokumentów każdy wyró budowlany musi zostać oznakowany znakiem CE (względnie jeszcze dopuszczalnie znakiem budowlanym B). W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE (lub znakiem budowlanym B) i wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu (lub krajowej deklaracji zgodności). W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla wyrobu budowlanego.

Zakres dyrektywy

Nie jest prostą sprawą określić zakres wyrobów zaliczających się pod wymagania dyrektywy. Definicja wyrobu budowlanego w świetle przepisów nie jest wystarczająco jasna. Czym zatem jest wyrób budowlany? Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011:

Wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Trwałe wbudowanie w obiekt budowlany… Zgodnie z tym stwierdzeniem można by przypuszczać, iż podłoga drewniana w naszym domu, kostka brukowa przed domem, czy ocieplenie ze styropianu nie są wyrobami budowlanymi – gdyż nie są to elementy ruchome. Jednak oczywiście są to wyroby budowlane.

Zatem w jaki sposób określić, czy nasz wyrób podlega pod wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011? Najprościej mówiąc każdy wyrób, który ma kontakt z obiektem budowlanym (nie tylko domem, jako obiekt budowlany możemy traktować także drogę, chodnik, itp.) najprawdopodobniej jest wyrobem budowlanym.

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 klasyfikuje wyroby budowlane na dwie zasadnicze kategorie. Są to wyroby znakowane znakiem CE i wyroby znakowane znakiem budowlanym B.

Wyroby znakowane znakiem CE:

 • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane, których wymagania nasz produkt musi spełniać
 • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła tzw. Europejskie Aprobaty Techniczne

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:

 • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
 • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
 • wyroby, które ze względu na brak norm polskich i norm zharmonizowanych, posiadają Aprobatę Techniczną

System Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych (dawniej System Oceny Zgodności dla Dyrektywy Budowlanej)

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG przewidywała aż sześć Systemów Oceny Zgodności dla wyrobów budowlanych, pod kątem oznakowania ich znakiem CE, jak i znakiem budowlanym. Każdy z nich jest ściśle przypisany do danej grupy wyrobów. Rozporządzenie Parlamentu Eurolpejskiego RPE 305/2011 przewiduje o jeden mniej (został usunięty system 2). Ponadto w nowych przepisach zmieniła się nazwa samego systemu. Od 1 lipca 2013 roku System Oceny Zgodności został zastąpiony poprzez System Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych. I tak:

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – 4 – Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Producenta),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta).

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – 3 – Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta).

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – 2+ – Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Producenta),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, jeżeli wymaga tego norma (Zadanie Producenta),
 • Certyfikacja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – 1 – Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (Zadanie Producenta),
 • Wstępna inspekcja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH – 1+ – Ścieżka postępowania:

 • Przeprowadzenie wstępnego badania typu (Zadanie Jednostki Notyfikowanej),
 • Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym (Zadanie Producenta),
 • Przeprowadzenie badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym,
 • Wstępna inspekcja + nadzór zakładowej kontroli produkcji (Zadanie Jednostki Notyfikowanej).

Jeżeli nie wiesz, która droga jest odpowiednia dla Twojej organizacji, skontaktuj się z naszym specjalistą. Wyślij zapytanie, lub skorzystaj z opcji kontaktu telefonicznego.

Wymagania zasadnicze

W każdym Systemie Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwośći Użytkowych (dawniej Systemie Oceny Zgodności) producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego wyrobu budowlanego. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE i znakiem budowlanym B. Ponadto każdy wyrób budowlany musi spełniać wymagania szczegółowe, które rozumiemy jako normy zharmonizowane, czy też aprobaty techniczne. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobu budowlanego, oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE lub B.

Źródło: www.certios.pl